Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Mersin
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

981 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

981 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

·             Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,

·             Daha önce benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübeli,

·             İyi derecede İngilizce bilen,

·             İyi derecede MS Office kullanabilen,

·             Analiz ve raporlama konularında bilgi sahibi,

·             Düzenli dokümantasyon yapabilen,

·             Güçlü iletişim becerilerine sahip,

·             Güçlü temsil yeteneğine sahip,

·             Çevre ve ilgili mevzuatlara hakim,

·             ISO 14001 belgelendirme tecrübesi olan,

·             Endüstriyel ve biyolojik arıtma işletme tecrübesi olan,

·             Atık yönetimi kurgusu kurup yönetebilecek tecrübesi olan, benzer projelerde görev almış,

·             Çevre izni, belgelendirme gibi faaliyetlerde görev almış,

·             TMGD konusunda bilgi sahibi,

·             Sera gazı raporlama konusunda bilgi sahibi,

·             Karbon ayak izi raporlama konusunda bilgi sahibi ve tecrübesi olan

·             Daha önce çevre ile ilgili hedeflerle yönetim ve sürekli iyileştirme tecrübesi olan

 

İŞ TANIMI

·             Çevre stratejisinin kurulması

·             Çevre ve bağlantılı tüm konularda mevzuatın takibi ve yasal uyumun sağlanması,

·             Atık yönetimi,

·             Atık su ve su yönetimi,

·             Hava yönetimi,

·             Kimyasalların yönetimi,

·             Çevre eğitimleri,

·             ISO 14001 süreci yönetimi,

·             Denetimler, çevre izin ve belgelendirmeler,

·             Çevre ile ilgili sürekli iyileştirme stratejisinin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi,

·             TMGD danışmanı ile çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak ekip arkadaşı arayışımız mevcuttur.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Çevre Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Maaşları Çevre Mühendisi Nasıl Olunur? Çevre Mühendisi Nedir? Çevre Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi (“KOE”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. İşbu metin ile, KOE, çalışan adayı olarak sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.1. Veri SorumlusuKOE, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3-1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.KOE, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3-1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.2. İşlenen Kişisel VerilerKOE çalışan adayı olarak, ekte detayları yer alan (EK) kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenmektedir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve AmaçlarıKişisel verileriniz, KOE tarafından, işe alım sürecinin işletilebilmesi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, işe alım aşamasında Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.'de yer alan başvuru formu, kariyer portallarında oluşturduğunuz profiller veya başvurunuza konu belgelerin tarafımıza elden ulaştırılması kanalları üzerinden ve tarafınızca sunulan bilgi ve belgeler vasıtasıyla; veri sahibi olarak bizzat sizden veya işbirliği içinde bulunduğumuz kişi veya kurumlardan, şirketimiz ile yapacağınız yüzyüze görüşmeler sırasında veya internet ortamından yapacağınız başvurular vasıtası ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme AmaçlarıKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, KOE’ye yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde işe alım sürecinde yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; KOE’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve başvurduğunuz pozisyona göre işe alımınızın değerlendirileceği birim/ler başta olmak üzere şirket birimlerinin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi; iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde makul bir süreç içinde deneyim ve niteliklerinize uygun açık pozisyon bulunması durumunda başvurunuzu insan kaynakları uygulamalarımız dahilinde değerlendirmeye almak amaçlarıyla KOE’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer birimlerce Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5-II-c maddesinde düzenlenen veri işleme şartı dahilinde işlenmektedir. Ayrıca, şirketimizde çalışmanız bakımından engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununuzun olup olmadığının tespit edilebilmesi için, KVKK md.5-I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, sağlık verileriniz işlenecektir.5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım AmaçlarıKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, KOE’nin yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, başvurunuzun Koluman grup şirketlerince değerlendirilebilmesi amacıyla, KVKK md.5-I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, verileriniz Koluman grup şirketlerine aktarılabilecektir.6. Kişisel Verilerinizin İşlenme SüresiKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde ve sonrasında işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.7. Yasal HaklarınızKişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak KOE’ye başvurarak;- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.'nin web sitesinde yer alan “Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.SAYGILARIMIZLA,KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİEKİŞLENEN VERİ KATEGORİLERİİşlenen Veri Kategorisi İşlenen Veri Türü Kimlik Ad-Soyad, TCK Numarası, Uyruk, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durum, Ehliyet Bilgisiİletişim Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası, AdresMesleki Deneyim Diploma Bilgileri, Eski İşveren Bilgileri, Çalışılan İşyerleri Ve İş Tanımları, Yabancı Dil Bilgisi, Katıldığı Kurs, Seminer Bilgileri, Aldığı Sertifika Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Son Işyeri Ayrılma NedeniDiğer Mülakat Değerlendirmeleri Görüşleri, Hobiler Ve Özel Uğraşlar, Şirket Içinde Bulunan Akraba Bilgisi, Anne-Baba MesleğiFinans Son Işyeri Maaş, Ikramiye, Prim Bilgileri; Ücret Talebi, Borç BilgileriÇalışan Adayı Bilgisi Referans Bilgileri, Nasıl Bir İşte Çalışma Tercih Edildiği, Sigara Kullanımı, Eklemeler (Ayrıca Belirtilen Durumlar)

Detaylı Bilgi

Çevre Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Maaşları Çevre Mühendisi Nasıl Olunur? Çevre Mühendisi Nedir? Çevre Mühendisi İş İlanları