Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana, Mersin(Tarsus)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

145 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

145 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

     GENEL NİTELİKLER

·       Üniversitelerin Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

·         Proje yönetimi konusunda en az 2 sene tecrübeli,

·        İleri seviyede sözlü ve yazılı İngilizce becerisine sahip (2.dil olarak Almanca tercih sebebi)

·        İletişim ve müzakere becerileri yüksek,

·        Proje yönetim metodolojilerine hakim

·        Problem çözme ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip,

·        Takım çalışmasına yatkın,

·        Dinamik ve sorumluluk sahibi olmak,

·        Seyahat engeli olmayan,

·        İş takibi, organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak,

·        Microsoft Project gibi proje yönetimi modülleri kullanabilme

İŞ TANIMI

·        B2B Proje Yönetimi altında yeni devreye alınan ürünlerin prototip ve seri üretime devretme süreçlerinin yönetilmesi.

·        Mevcut B2B projelerinin yönetilmesi ve müşterilerle koordinasyon kurulması, müşteri teknik taleplerinin Arge-Üretim-Kalite üçgeninde değerlendirmelerinin yapılarak raporlanması.

·        Projelerin takviminin oluşturulması, km taşlarının belirlenmesi ve projenin zamanına uygun, talep edilen teknik ve kalite şartnamelerine paralel olarak ilerletilmesi ve raporlanması.

·        Mevcut ve yeni müşteriler ile İş geliştirme aktivitelerinin/Potansiyel işbirliği projelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi.

·        Yeni projelerin başlamadan önce fizibilite çalışmalarının  yapılması ve raporlanması.

  Aday Kriterleri

  En az 2 yıl tecrübeli
  Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci)

  Ekip Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Ekip Sorumlusu Ekip Sorumlusu Maaşları Ekip Sorumlusu Nasıl Olunur? Ekip Sorumlusu Nedir? Ekip Sorumlusu İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi (“KOE”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız. İşbu metin ile, KOE, çalışan adayı olarak sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.1. Veri SorumlusuKOE, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3-1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.KOE, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3-1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.2. İşlenen Kişisel VerilerKOE çalışan adayı olarak, ekte detayları yer alan (EK) kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenmektedir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve AmaçlarıKişisel verileriniz, KOE tarafından, işe alım sürecinin işletilebilmesi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, işe alım aşamasında Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.'de yer alan başvuru formu, kariyer portallarında oluşturduğunuz profiller veya başvurunuza konu belgelerin tarafımıza elden ulaştırılması kanalları üzerinden ve tarafınızca sunulan bilgi ve belgeler vasıtasıyla; veri sahibi olarak bizzat sizden veya işbirliği içinde bulunduğumuz kişi veya kurumlardan, şirketimiz ile yapacağınız yüzyüze görüşmeler sırasında veya internet ortamından yapacağınız başvurular vasıtası ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme AmaçlarıKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, KOE’ye yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde işe alım sürecinde yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; KOE’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve başvurduğunuz pozisyona göre işe alımınızın değerlendirileceği birim/ler başta olmak üzere şirket birimlerinin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve yürütülmesi; iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde makul bir süreç içinde deneyim ve niteliklerinize uygun açık pozisyon bulunması durumunda başvurunuzu insan kaynakları uygulamalarımız dahilinde değerlendirmeye almak amaçlarıyla KOE’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer birimlerce Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5-II-c maddesinde düzenlenen veri işleme şartı dahilinde işlenmektedir. Ayrıca, şirketimizde çalışmanız bakımından engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorununuzun olup olmadığının tespit edilebilmesi için, KVKK md.5-I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, sağlık verileriniz işlenecektir.5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım AmaçlarıKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, KOE’nin yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, başvurunuzun Koluman grup şirketlerince değerlendirilebilmesi amacıyla, KVKK md.5-I’e uygun olarak beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden, verileriniz Koluman grup şirketlerine aktarılabilecektir.6. Kişisel Verilerinizin İşlenme SüresiKOE tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde ve sonrasında işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.7. Yasal HaklarınızKişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak KOE’ye başvurarak;- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.'nin web sitesinde yer alan “Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.SAYGILARIMIZLA,KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİEKİŞLENEN VERİ KATEGORİLERİİşlenen Veri Kategorisi İşlenen Veri Türü Kimlik Ad-Soyad, TCK Numarası, Uyruk, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durum, Ehliyet Bilgisiİletişim Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası, AdresMesleki Deneyim Diploma Bilgileri, Eski İşveren Bilgileri, Çalışılan İşyerleri Ve İş Tanımları, Yabancı Dil Bilgisi, Katıldığı Kurs, Seminer Bilgileri, Aldığı Sertifika Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Son Işyeri Ayrılma NedeniDiğer Mülakat Değerlendirmeleri Görüşleri, Hobiler Ve Özel Uğraşlar, Şirket Içinde Bulunan Akraba Bilgisi, Anne-Baba MesleğiFinans Son Işyeri Maaş, Ikramiye, Prim Bilgileri; Ücret Talebi, Borç BilgileriÇalışan Adayı Bilgisi Referans Bilgileri, Nasıl Bir İşte Çalışma Tercih Edildiği, Sigara Kullanımı, Eklemeler (Ayrıca Belirtilen Durumlar)

  Detaylı Bilgi

  Ekip Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Ekip Sorumlusu Ekip Sorumlusu Maaşları Ekip Sorumlusu Nasıl Olunur? Ekip Sorumlusu Nedir? Ekip Sorumlusu İş İlanları